ނަންބަރު: 2021/35

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއެއްގެ މަޤާމަކަށް ބަދަލުވާން އެދޭނަމަ އެ އިދާރާއަށް ބޮންޑު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް