ނަންބަރު: 2021/34

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ މަގާމުގެ އިވެލުއޭޝަންގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު އިމްތިޙާނުގެ "ވެލިޑިޓީ" އާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް