ނަންބަރު: 2021/33

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ އިންޓަވިއުގައި އޮބްޒާވަރުން ކަނޑައެޅުން

ތާރީޚް

26 އޯގަސްޓް 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް