ނަންބަރު: 188-POD/CIR/2021/82

މި ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކުރާ ސަރކިއުލާތަކާއި ސަރކިއުލަރ ނޯޓުތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

08 ޖޫން 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް