ނަންބަރު: 188-POD/CIR/2021/114

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް އެކުލަވާލެވޭ އިންޓަވިއު ޕެނެލްތަކުގައި އާއިލީ ގޮތުން ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަށް ހިމެނުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

12 އޯގަސްޓް 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް