ނަންބަރު: 188-ER/CIR/2021/131

ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން ނަގާފައިވާ މުވައްޒަފުން ދާއިމީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

06 އޮކްޓޯބަރ 2021ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް