ނަންބަރު: 2020/29

2020 ޖަނަވަރީ 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި، މުއްދަތު ހަަމަވެފައިވާ އައި.ޑީ ކާޑުތައް ބޭނުންކުރުމާއި، ގެއްލިފައިވާ އައި.ޑީ ކާޑުތަކާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރަންވީގޮތާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

30 އޯގަސްޓް 2020ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް