ނަންބަރު: 188-POD-CIR-2017-73

އުމުރުން 65 އަހަރުވުމުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް