ނަންބަރު: 188-POD/CIR/2017/91

ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު އިޞްލާޙުކުރުމާއި ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑު ޢާންމުކުރުން

ތާރީޚް

22 ނޮވެމްބަރ 2017ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް