ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2024/10

އެޓަރނީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު (އިޞްލާހު ކުރެވިފައި)

ތާރީޚް

22 ފެބްރުއަރީ 2024


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް