ނަންބަރު: 188-LAD/CIR/2024/15

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޅަދަރިމައިވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކަށް އޮފީހަށް ނުކުމުގެ އުޅުމުގައި ދަތި އުނދަގޫވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެކްސިބަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖެހުމުގެ އުޞޫލު ކަނޑައެޅުން

ތާރީޚް

22 ފެބްރުއަރީ 2024ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް