ނަންބަރު: 2024/1

ސީއެސްވިއުގައާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޕޭރޯލް ރެޖިސްޓްރީ ގުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ސީއެސްވިއުގައިގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުން

ތާރީޚް

20 ފެބްރުއަރީ 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް