ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/135

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޗީފް ޕަބްލިކް އެކައުންޓެންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު –22 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

02 ޖަނަވަރީ 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް