ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/137

ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާޓްމަންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް މެންޓަލް ހެލްތް މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް

ތާރީޚް

28 ޑިސެމްބަރ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް