ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/120

ނެޓްވަރކް އެންޑް ސިސްޓަމްސް އެންޖިނިއަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ތާރީޚް

29 އޮކްޓޯބަރ 2023ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް