ނަންބަރު: 188-ODS/CIR/2023/68

ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް %35 އެލަވަންސް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

10 އޮކްޓޯބަރ 2023ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް