ނަންބަރު: 2023/13

ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލު 2022 (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު) އާންމުކުރުމާއި ގުޅޭ

ތާރީޚް

24 އޯގަސްޓް 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް