ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/65

ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމެންޓް އެގްޒެކެޓިވް (ހިއުމަން ރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް) ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

ތާރީޚް

31 މެއި 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް