ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/41

ޑިރެކްޓަރ، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓް

ތާރީޚް

30 މާޗް 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް