ނަންބަރު: 2022/28

"ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ އުޞޫލު 2022 (ދެވަނަ އިޞްލާޙް)" ޢާންމު ކުރުން

ތާރީޚް

31 އޮކްޓޯބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް