ނަންބަރު: 2022/22

1 މޭ 2022 ގައި ތަންފީޒުކުރެވުނު އައު ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

10 އޯގަސްޓް 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް