ނަންބަރު: 188-ACS/CIR/2022/61

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް އެކަށީގެންވާކަމަށް ނުފެންނަ ހާލަތުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ

ތާރީޚް

01 އޯގަސްޓް 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް