ނަންބަރު: 2022/12

"ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކް" ގެ ތެރެއިން 1 މޭ 2022 ގައި ތަންފީޒުކުރެވުނު ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކަށް މުވައްޒަފުން ހިޖުރަކުރުން

ތާރީޚް

12 މެއި 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް