20 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގައި ހިނގައިދިޔަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ އާއި ގުޅޭ

ތާރީޚް

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް