ނަންބަރު: 2020/25

2020 ޖަނަވަރީ 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މުޢާމަލާތުތަކުގައި، މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައި.ޑީ ކާޑުތައް ބޭނުންކުރުމާއި، ގެއްލިފައިވާއައި.ޑީ ކާޑުތައް ބޭނުންކުރުމާއި، ގެއްލިފައިވާ އައި.ޑީ ކާޑުތަކާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރަންވީގޮތާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

01 ޖުލައި 2020ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް