ނަންބަރު: (IUL)415-HR/415/2024/31

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

ތާރީޚް

14 އޭޕްރީލް 2024ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް