ނަންބަރު: 2023/18

"ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލު 2024" އަދި "ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ އުޞޫލު 2024" ޢާންމުކުރުން

ތާރީޚް

21 ޑިސެމްބަރ 2023ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް