ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/103

މާލެއަތޮޅު މާފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު –02 އޮގަސްޓު 2023 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް